Investors Bank, un petit banc fàcil d’analitzar

Investors Bank és una entitat financera relativament fàcil d’entendre, que va passar desapercebuda quan es va incorporar a Wall Street. Aquest petit banc va passar per una situació especial de transformació coneguda com a “desmutualització”, deixant-la a molts bons preus de mercat i amb un balanç de situació sanejat.

Una entitat financera és una empresa diferent, que no té res a veure amb una empresa de serveis i, molt menys, amb una empresa industrial. La matèria primera d’un banc és “el diner” que gestionen, però també tenen la capacitat de crear-lo. Les seves presentacions de resultats estan adaptades a les característiques especials del seu negoci.

   
L’estructura comptable d’un banc

El balanç de situació és la fotografia de la composició d’una companyia en un instant del temps. Normalment aquesta fotografia es tira l’últim dia de l’any. El balanç està format pels actius, els passius i els fons propis. Per norma, la suma dels dos últims és igual als actius totals.

Per posar en marxa l’activitat un negoci necessita actius com maquinària, existències o terrenys. Són tots els elements en els que s’ha invertit el capital, segons la seva disponibilitat en termes de liquiditat. En aquesta classificació hi podem trobar des de la tresoreria fins a elements intangibles com el “valor d’una marca”.

El passiu, per altra banda, és el conjunt de deutes i altres obligacions, amb terceres persones, que la companyia haurà de pagar a curt o llarg termini. Són el total de recursos aliens amb els que compta l’empresa. En canvi, la societat compta amb el patrimoni (capital, guanys acumulats) com a recursos propis.

En un balanç d’un banc com el de Investors Bank, els actius són préstecs hipotecaris, crèdits comercials, préstecs personals (loans receivable) i inversions en actius de renta fixa i variable. En definitiva, és el conjunt d’elements invertits que fan funcionar el negoci.

El balanç de situació de Investors Bank es es el reflex d’una entitat de crèdit minorista dels Estats Units:

Balanç de Situació Investors Bank

Mentre que l’actiu de Investors Bank és una acumulació de diners que deuen els clients a l’entitat, el passiu és l’invers. Els dipòsits i altres fons, valorats en aquest exemple per 11.471 milions de dòlars l’any 2014, són el total de recursos deixats pels usuaris al banc.

L’objectiu del negoci bancari és obtenir grans quantitats de passiu, per convertir-lo en actius que generin interessos i comissions. Per això és tan freqüent sentir que les entitats posen en marxa “campanyes de passiu”. Aquestes són promocions de les millors condicions i regals als nous clients, amb la única finalitat que entri diner fresc.

El marge de beneficis d’un banc, com Investors Bank, procedeix de la diferència (l’spread) entre el que cobra d’interessos dels seus actius i el que paga pels seus passius.

Els grans bancs espanyols, com el BBVA, el Banco Santander o la Caixa han diversificat l’origen dels seus ingressos amb l’increment de la seva oferta de productes. Al catàleg hi han afegit la venta d’assegurances, l’assessorament preferencial amb la implantació de departaments de “banca privada” o la gestió de fons d’inversió.

Però Investors Bank encara està en una fase larval, on la cartera de préstecs constitueix un 80% dels seus actius, i els seus interessos representen el 91% dels seus ingressos.

El Valor d’Empresa de Investors Bank

La borsa paga per Investors Bank 3.800 milions de dòlars, en concepte de capitalització de mercat. D’aquesta suma es pot descomptar 238 milions en concepte de tresoreria, 5,73 milions de dòlars de propietats immobiliàries no necessàries pel negoci i 6,78 milions d’altres actius.

Les obligacions acumulades per l’entitat de Nova Jersey, que incorporarem al càlcul per trobar el Valor d’Empresa (Enterprise Value), estan llistades a la següent taula i formen part dels passius fora de balanç (off-balance sheet):

Obligacions fora de Balanç - Investors Bank

L’empresa especifica que no haurà de complir amb totes les obligacions, que comprenen diferents venciments, des de un any fins a més de tres anys vista. Per calcular el preu tinc en compte 1.200 milions de dòlars, corresponent als deutes a curt termini, més susceptibles d’executar-se.

El valor d’empresa és el resultat del següent càlcul:

Investors Bank Enterprise Value

El Valor d’Empresa de Investors Bank és 13,78 dòlars per acció. En comparació amb el valor comptable dels actius tangibles, a 10 dòlars per títol, el preu del negoci és car. Queden pendents de valorar la qualitat dels actius de la companyia, corresponents a una entitat en teoria de naturalesa conservadora.

 

This post is also available in: Castellà

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.